Повідомлення про зміну керівника

Титульний аркуш Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

29.01.2020 року

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 2

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

Генеральний директор(посада) ____________ (підпис) К. Трач (прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація емітента

ПОВІДОМЛЕННЯ

про зміну складу посадових осіб емітента

Приватного акціонерного товариства «Могунція-Україна»

Код ЄДРПОУ: 21667547

Повне найменування товариства:

Приватне акціонерне товариство «Могунція-Україна».

Місцезнаходження товариства: 07455, Київська обл., Броварський район, село Княжичі, ВУЛИЦЯ МАРІЇ ЛАГУНОВОЇ, будинок 1-Б.

Відповідно до п. 7 ч. 1 глави 1 розділу III Положення № 2826 від 03.12.2013 р. повідомляємо, у ПрАТ «Могунція-Україна» відбулась зміна складу посадових осіб емітента, а саме зміна керівника товариства.

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
 (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті: http://moguntia.kiev.ua/  29.01.2020 р.

ІІІ. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб, дата прийняття рішення, зміст такого рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення.

По другому питанню порядку денного протоколу  загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Могунція-Україна» від «21» січня 2020 року слухали Тадеуша Кенсіка, який запропонував звільнити з посади Генерального директора ПрАТ «Могунція-Україна» громадянина Польщі Кшиштофа Трача, на підставі ст. 38 КЗпП України, та виключити його з переліку осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори.

За результатами голосування рішення прийнято одноголосно.

По другому питанню порядку денного Загальні збори вирішили: звільнити з посади Генерального директора ПрАТ «Могунція-Україна» громадянина Польщі Кшиштофа Трача, на підставі ст. 38 КЗпП України, та виключити його з переліку осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори.

По третьому питанню порядку денного слухали: Секретаря Загальних зборів Йоханнеса Тонауера, який запропонував обрати на посаду Генерального директора ПрАТ «Могунція-Україна» громадянина Польщі Тадеуша Кенсіка.

За результатами голосування рішення прийнято одноголосно.

По третьому питанню порядку денного загальні збори вирішили: обрати на посаду Генерального директора ПрАТ «Могунція-Україна» громадянина Польщі Тадеуша Кенсіка.

По четвертому питанню порядку денного слухали: Секретаря Загальних зборів Йоханнеса Тонауера, який вказав на необхідність уповноважити Генерального директора ПрАТ «Могунція-Україна» Кшиштофа Трача на вчинення дій пов’язаних з реєстрацією змін до відомостей про ПрАТ «Могунція-Україна», які містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, також розмістити у загально доступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів особливі інформації про зміну складу посадових осіб з правом передоручення третім особам.

За результатами голосування рішення прийнято одноголосно.

По четвертому питанню порядку денного загальні збори вирішили: уповноважити Генерального директора ПрАТ «Могунція-Україна» Кшиштофа Трача на вчинення дій пов’язаних з реєстрацією змін до відомостей про ПрАТ «Могунція-Україна», які містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, також розмістити у загально доступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів особливі інформації про зміну складу посадових осіб з правом передоручення третім особам.

Державну реєстрацію змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців проведено 29.01.2020 року.

IV/ Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення діїЗміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) 
29.01.20202Генеральний директорТрач Кшиштоф 0
29.01.20203Генеральний директорКенсік Тадеуш 0

V. Інша інформація, відповідно до пункту 7 глави 1 розділу ІІІ із змінами

Звільнений Генеральний директор Трач Кшиштоф останні 5 років перебував на посаді ПрАТ «Могунція-Україна». Стаж керівної роботи — 22 рiк. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Генеральний директор Кенсік Тадеуш обраний безстроково. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має