Мероприятия

 • Повідомлення про зміну керівника

  Титульний аркуш Повідомлення

  (Повідомлення про інформацію)

  29.01.2020 року

  (дата реєстрації емітентом електронного документа)

  № 2

  (вихідний реєстраційний номер електронного документа)

  Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

  Генеральний директор(посада) ____________ (підпис) К. Трач (прізвище та ініціали керівника)

  Особлива інформація емітента

  ПОВІДОМЛЕННЯ

  про зміну складу посадових осіб емітента

  Приватного акціонерного товариства «Могунція-Україна»

  Код ЄДРПОУ: 21667547

  Повне найменування товариства:

  Приватне акціонерне товариство «Могунція-Україна».

  Місцезнаходження товариства: 07455, Київська обл., Броварський район, село Княжичі, ВУЛИЦЯ МАРІЇ ЛАГУНОВОЇ, будинок 1-Б.

  Відповідно до п. 7 ч. 1 глави 1 розділу III Положення № 2826 від 03.12.2013 р. повідомляємо, у ПрАТ «Могунція-Україна» відбулась зміна складу посадових осіб емітента, а саме зміна керівника товариства.

  II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
   (Повідомлення про інформацію)

  Повідомлення розміщено на власному веб-сайті: http://moguntia.kiev.ua/  29.01.2020 р.

  ІІІ. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб, дата прийняття рішення, зміст такого рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення.

  По другому питанню порядку денного протоколу  загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Могунція-Україна» від «21» січня 2020 року слухали Тадеуша Кенсіка, який запропонував звільнити з посади Генерального директора ПрАТ «Могунція-Україна» громадянина Польщі Кшиштофа Трача, на підставі ст. 38 КЗпП України, та виключити його з переліку осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори.

  За результатами голосування рішення прийнято одноголосно.

  По другому питанню порядку денного Загальні збори вирішили: звільнити з посади Генерального директора ПрАТ «Могунція-Україна» громадянина Польщі Кшиштофа Трача, на підставі ст. 38 КЗпП України, та виключити його з переліку осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори.

  По третьому питанню порядку денного слухали: Секретаря Загальних зборів Йоханнеса Тонауера, який запропонував обрати на посаду Генерального директора ПрАТ «Могунція-Україна» громадянина Польщі Тадеуша Кенсіка.

  За результатами голосування рішення прийнято одноголосно.

  По третьому питанню порядку денного загальні збори вирішили: обрати на посаду Генерального директора ПрАТ «Могунція-Україна» громадянина Польщі Тадеуша Кенсіка.

  По четвертому питанню порядку денного слухали: Секретаря Загальних зборів Йоханнеса Тонауера, який вказав на необхідність уповноважити Генерального директора ПрАТ «Могунція-Україна» Кшиштофа Трача на вчинення дій пов’язаних з реєстрацією змін до відомостей про ПрАТ «Могунція-Україна», які містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, також розмістити у загально доступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів особливі інформації про зміну складу посадових осіб з правом передоручення третім особам.

  За результатами голосування рішення прийнято одноголосно.

  По четвертому питанню порядку денного загальні збори вирішили: уповноважити Генерального директора ПрАТ «Могунція-Україна» Кшиштофа Трача на вчинення дій пов’язаних з реєстрацією змін до відомостей про ПрАТ «Могунція-Україна», які містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, також розмістити у загально доступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів особливі інформації про зміну складу посадових осіб з правом передоручення третім особам.

  Державну реєстрацію змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців проведено 29.01.2020 року.

  IV/ Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

  Дата вчинення діїЗміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) 
  29.01.20202Генеральний директорТрач Кшиштоф 0
  29.01.20203Генеральний директорКенсік Тадеуш 0

  V. Інша інформація, відповідно до пункту 7 глави 1 розділу ІІІ із змінами

  Звільнений Генеральний директор Трач Кшиштоф останні 5 років перебував на посаді ПрАТ «Могунція-Україна». Стаж керівної роботи — 22 рiк. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

  Генеральний директор Кенсік Тадеуш обраний безстроково. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має

 • ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення загальних зборів

  Повне найменування товариства:

  Приватне акціонерне товариство «Могунція-Україна».

  Місцезнаходження товариства: 07455, Київська обл., Броварський район, село Княжичі, ВУЛИЦЯ МАРІЇ ЛАГУНОВОЇ, будинок 1-Б.

  Шановніакціонери!

  Приватне акціонерне товариство «Могунція-Україна» (надалі ПрАТ «Могунція-Україна» або Товариство) повідомляє Вас про скликання позачергових загальних зборів з повідомленням акціонерів про скликання позачергових загальних зборів.

  Позачергові загальні збори Товариства відбудуться 21 січня 2020 року об 10:00 годині за адресою: Україна, Київська обл., Броварський район, село Княжичі, вул. Марії Лагунової, будинок 1-Б конференц-зал.

  Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 21 січня 2020 року з 9:00 год. до 9:55 год. за адресою: Україна, Київська обл., Броварський район, село Княжичі, , вул. Марії Лагунової, будинок 1-Б, конференц-зал.

  Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: – станом на 24 (двадцять четвертий) годині за 3 (три) робочі дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24.00 год. 15 січня 2019 року.

  У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь фізичні або юридичні особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства або інші документи, які посвідчують право представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України .

  Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

  Документи викладені іноземною мовою повинні мати переклад на українську мову. Справжності підпису перекладача підлягає нотаріальному засвідченню.

  Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах товариства.

  Порядок денний загальних зборів:

  1. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
  2. про обрання лічильної комісії;
  3. Про звільнення з посади Генерального директора ПрАТ «Могунція-Україна» громадянина Польщі Кшиштофа Трача з 21 січня 2020 року, на підставі ст. 38 КЗпП України;
  4. Про обрання тимчасово виконуючого обов’язки Генерального директора ПрАТ «Могунція-Україна» Духлій Оксану Миколаївну з 22 січня 2020 року;
  5. Про уповноваження виконуючого обов’язки Генерального директора ПрАТ «Могунція-Україна» Духлій Оксану Миколаївну на вчинення дій пов’язаних з реєстрацією змін до відомостей про ПрАТ «Могунція-Україна», які містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

  Проекти рішень з переліку питань порядку денного загальних зборів:

  1. Обрати Головою Загальних зборів Тадеуша Кенсіка, а Секретарем Йоханнеса Тонауера.
  2. Обрати до складу лічильної комісії Духлій Оксану Миколаївну;
  3. Звільнити з посади Генерального директора ПрАТ «Могунція-Україна» громадянина Польщі Кшиштофа Трача з 21 січня 2020 року, на підставі ст. 38 КЗпП України.
  4. Обрати тимчасово виконуючого обов’язки Генерального директора ПрАТ «Могунція-Україна» Духлій Оксану Миколаївну з 22 січня 2020 року;
  5. Уповноважити виконуючого обов’язки Генерального директора ПрАТ «Могунція-Україна» Духлій Оксану Миколаївну на вчинення дій пов’язаних з реєстрацією змін до відомостей про ПрАТ «Могунція-Україна», які містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з правом передоручення третім особам.

  Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України “Про акціонерні товариства”: http://moguntia.kiev.ua/

  Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

  Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами зборів відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 20 січня 2020 року (включно) у робочі дні (з понеділка по п’ятницю), з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: : Україна, Київська обл., Броварський район, село Княжичі, вул. Марії Лагунової, будинок 1-Б. конференц-зал.

  Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Духлій Оксана Миколаївна – Головний бухгалтер Товариства

  В день проведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів.

  Інформація про загальну кількість акцій, та голосуючих акцій:

  Станом на 20 грудня 2019 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 100 (сто) штук простих іменних акцій, з яких 100 штук голосуючі акції.

  Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.

  Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України “Про акціонерні товариства”, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

  Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

  Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку із змінами в порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства — не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

  Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

  Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

  Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства — не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради — незалежного директора.

  Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

  Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

  У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

  Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

  6. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції комітету при наглядовій раді публічного акціонерного товариства з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі:

  недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої цієї статті;

  неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою цієї статті.

  Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім цієї частини, у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.

  Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

  У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

  Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов’язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

  Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

  Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

  Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

  Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

  Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

  Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

  Документи викладені іноземною мовою повинні мати переклад на українську мову. Справжності підпису перекладача підлягає нотаріальному засвідченню.

  Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

  Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

  Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

  Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

  Генеральний директор

  ПрАТ «Могунція-Україна»

  Кшиштоф Трач

 • IFFA 2019: встреча на высшем уровне с «МОГУНЦИЕЙ ФУД ГРУП»

  Свыше 60 лет выставка IFFA во Франкфурте-на-Майне является событием № 1 в мясной отрасли (первая выставка прошла в 1949 г.). Один раз в 3 года она предлагает специалистам широкий выбор добавок, оболочек, оборудования для мясоперерабатывающей промышленности. Это своеобразная мясная Олимпиада! IFFA — это площадка для демонстрации и обсуждения всего, что движет сектором в настоящее время, и тем, которые указывают путь в будущее.

 • Участие в выставке «INPRODMASH & UPAKOVKA», сентябрь 2018г

  В этом году компания МОГУНЦИЯ-УКРАИНА в очередной раз приняла участие в выставке «INPRODMASH &UPAKOVKA 2018». Это очень важное меро-приятие,  как для всей отрасли пищевой промышленности, так и для нашей компании в частности. На экспозиции были представлены новейшие тенденции рынка, перспективные разработки партнеров, успешные достижения и идеи коллег по цеху.

  «МОГУНЦИЯ» продемонстрировала новые разработки, среди которых были стартовые культуры и ускорители дозревания сырокопченых колбас, высокоэффективные средства для шприцевания мяса, оригинальные ароматизаторы, коллекция комплексных добавок для вареных и полукопченых колбас. Всего было представлено более 30-ти новых добавок!

  (далее…)

 • Воркшоп в Украине, май 2018

  В мае этого года по приглашению компании «Могунция-Украина» в с.Княжичи съехались ведущие технологи Могунции из России, Белоруссии и Польши для участия в воркшопе, организованном украинскими коллегами.

  Целью данного воркшопа были выработки различного ассортимента продукции, предлагаемой странами-участниками. Мероприятие проходило на территории компании «Могунция-Украина», которая имеет в своем распоряжении современный цех для проведения выработок, а также конференц-помещение для проведения теоретической части воркшопа.

  (далее…)

 • Воркшоп на тему «Вареные колбасы», январь 2018

  Этот воркшоп был организован ведущими технологами компании MOGUNTIA FOOD GROUР AG, которые обменялись опытом и своими наработками по производству вареных колбас с технологами из Украины, России и Белоруссии

  Целью воркшопа был анализ и отработка инновационных продуктов и технологий для вареных и полукопченых колбас (БЖЭ, функциональные препараты для вареных и п/к колбас (для уплотнения структуры, имитационный шпик, новые комплексные смеси, красители).

  (далее…)

 • Воркшоп, стартовые культуры, март 2018

  Воркшоп по стартовым культурам, г.Майнц (Германия), март 2018г.

  В марте 2018г. в Институте исследований продуктов питания «Arotop food & environment GmbH» г.Майнц (Германия), который является партнером MOGUNTIA в области разработок, тестирования, аналитики продуктов компании, был проведен воркшоп на тему «Стартовые культуры и комплексные композиции компании Moguntia Food GmbH  для сырокопченых колбас и деликатесов».  Стартовые культуры Могунции производятся в Швейцарии, на высокотехнологичном предприятии MOGUNTIA SCHWEIZ AG, которое на протяжении многих лет занимается разработкой и развитием производства стартовых культур.

  (далее…)

 • Cеминар в Австрии, февраль 2018

  В феврале этого года компания MOGUNTIA FOOD GmbH, Австрия, организовала семинар на тему  «Инновационные технологии мясопереработки с добавками фирмы «МОГУНЦИЯ».  Это мероприятие было организовано австрийскими коллегами для украинских и белорусских технологов «Могунции, а также  для их партнеров и клиентов. 

  По прибытию в Австрию все участники семинара сразу же попали в зимнюю сказку Тироля, бережно окруженного гордыми и могучими Альпами.  Этим волшебным настроением был пропитан весь период нашего семинара, начиная от теоретической и практической части семинара, дегустаций, экскурсий, и заканчивая теплыми вечерними встречами за ужином с бокалом вина и тирольскими деликатесами.

  (далее…)

 • Визит руководства компании Moguntia Food Group в Украину

  Команда компании "Могунция-Украина" принимала почетных гостей из Австрии, Швейцарии и Германии. В состав делегации входили акционеры и топ-менеджеры концерна Moguntia Food Group. Во время встречи украинские технологи организовали дегустацию, на которой были представлены продукты лучших украинских производителей колбасных изделий с использованием добавок Могунции. Дегустация проводилась в собственном цеху, оборудованном современными образцами техники для производства мясных изделий.  Сотрудники департамента логистики познакомили гостей с процессами складирования, приема и отгрузки продукции. И, конечно же, мы с гордостью показали нашим партнерам лучшие достопримечательности нашего прекрасного Киева, а также угостили самыми популярными вкусностями украинской кухни. 

 • INPRODMASH & UPAKOVKA

  Приглашаем посетить стенд компании Могунция-Украина на 20-й международной специализированной выставке «Инпродмаш и Упаковка 2011», которая будет проходить в Международном Выставочном Центре с 13 по 16 сентября 2011 года.

  (далее…)