Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Генеральний директор

 

 

 

Трач Кшиштоф

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

27.04.2018

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Могунцiя-Україна"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

21667547

4. Місцезнаходження

Київська, Броварський, 07455, село Княжичi, вулиця Марiї Лагунової, 1-Б

5. Міжміський код, телефон та факс

0442772930 0442772933

6. Електронна поштова адреса

muz@moguntia.kiev.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.04.2018

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi НКЦПФР 81

 

27.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://moguntia.kiev.ua

в мережі Інтернет

27.04.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

X

34. Примітки
Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв складена вiдповiдно до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", Затвердженого Рiшенням НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 р.; Наказу Мiнiстерства фiнансiв України № 39 вiд 25.02.2000 р. "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва". Ряд iнформаiї емiтентом не зазначається, оскiльки будь-яких лiцензiй емiтент не отримував, до жодного об’єднання не входив, облiгацiї, iншi цiннi папери, похiднi цiннi папери емiтент не випускав, власнi акцiї протягом звiтного перiоду не викупав, особливої iнофрмацiї та iнформацiї про iпотенчi цiннi папери емiтент не зазначає, оскiлькi така не виникла у звiтнiй перiод. Зокрема, емiтентом до рiчної звiтностi не включено наступнi роздiли "Iнформацiю про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi", "Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб", "Iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря", "Iнформацiю про рейтингове агентство" так як така iнформацiя не мала мiсце у звiтному перiодi.
Емiтент не заповнює iнформацiю щодо цiнних паперiв емiтента, зокрема,: "Процентнi облiгацiї", "Дисконтнi облiгацiї", "Цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї", "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом (випуск яких пiдлягає реєстрацiї) (крiм iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН)", "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента", "Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду".
Звiт не мiстить ряд iнформацiї про господарську дiяльнiсть емiтента, оскiльки за результатами звiтного перiоду дiяв як суб’єкт малого пiдприємництва, та вiв фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до п. 5 Наказу Мiнiстерства фiнансiв України № 39 вiд 25.02.2000 р. Тому, емiтентом не заповнено розiдли "Iнформацiя про основнi засоби емiтента", "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента", "Iнформацiя про зобов'язання емiтента", "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї", "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї"
Емiтентом за подається iнформацiя щодо деяких питань про стан корпоративного управлiння, а саме iнформацiї про наглядову раду та ревiзiйну комiсiю, оскiльки такi органи у товариствi не створено.
30.01.2017 р. змiнено Головного бухгалтера товариства.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Могунцiя-Україна"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А01 № 371582

3. Дата проведення державної реєстрації

19.12.1996

4. Територія (область)

Київська

5. Статутний капітал (грн)

74700

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

31

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

46.39 Неспецiалiзована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

47.29 Роздрiбна торгівля iншими продуктами харчування в спецiалiзованих магазинах

10.89 Виробництво iнших харчових продуктiв, не вiднесених до iнших угруповань

10. Органи управління підприємства

Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" в м. Києвi

2) МФО банку

380333

3) поточний рахунок

2600501276144

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" в м. Києвi

5) МФО банку

380333

6) поточний рахунок

2600501276144

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

Генеральний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Трач Кшиштоф

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1964

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

21

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Останнi п’ять рокiв безперервно та беззмiнно займав посаду Генерального директора емiтента

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.06.2006 безстроково

9) Опис

Повноваження Генерального директора передбаченi Роздiлом 10 Статуту емiтента, Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента не вказується, вiдповiдно до абз 4 п. 8 ч. 1 Роздiлу 4 Положення. Змiни Керiвника у звiтному роцi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж Керiвної роботи - 21 рiк, протягом останнiх п’ять рокiв займиав посаду Генералдьного директора емiтента.Згоду на розкриття паспортних даних не надав.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Духлiй Оксана Миколаївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1981

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Онiка груп" на посадi Головного бухгалтера

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

31.01.2017 безстроково

9) Опис

Посадовi обов’язки Головного бухгалтера передбаченi посадовою iнструкцiєю, Iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента не вказується, вiдповiдно до абз. 4 п. 8 ч. 1 роздiлу 4 Положення, 31.01.2017 року вiдбулась змiна Головного бухгалтера. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надала.
Загальний стаж роботи складає 19 рокiв.
Останнi п’ять рокiв займала наступнi посади в пiдприємствах:
1. ТОВ "Жовтневий 40" на посадi Головного бухгалтера;
2. ТОВ "Арт студiя друку" на посадi Головного бухгалтера;
3. ПАТ "Мiський комерцiйний банк" на посадi спецiалiст служби економiчної безпеки
4. ТОВ "Онiка груп" на посадi Головного бухгалтера

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Генеральний директор

Трач Кшиштоф

0

0

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Духлiй Оксана Миколаївна

0

0

0

0

0

0

Усього

0

0

0

0

0

0


VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи*

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

ТОВ "Iнтермiк"

-

01747 Польська республiка Мазовецьке Воєводство Варшава Ельблонська, 15/17

66

66

66

0

АТ "Могунцiя АГ"

-

4051 Швейцарiя Базель-штадт Базель Штайнеринг, 52

34

34

34

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

Усього

100

100

100

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

11.09.2017

Кворум зборів**

100

Опис

1)Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора Товариства за 2016 рiк. 2)Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. Пiдведення результатiв фiнансово-економiчної дiяльностi Товариства за 2016 рiк.
3)Затвердження штатного розпису Товариства на 2017 рiк.
4)Розподiл прибутку Товариства за 2012- 2016 рiк.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14.12.1998

1216/01/1/98

Територiальне управлiння ДКЦПФР в м. Києвi та Київськiй областi

UA4000085336

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

747.6

100

74760

100

Опис

Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснюється, процедуру лiстингу/делiстину емiтент не проходив на жоднiй фондовiй бiржi, додаткових емiсiй не було, розмiщення акцiй не вiдбувалось

 

08.12.2010

740/10/1/10

Територiальне упралвiння ДКЦПФР в м. Києвi та Київськiй областi

UA4000085336

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

747.6

100

74760

100

Опис

Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснюється, процедуру лiстингу/делiстингу емiтент не проходив на жоднiй фондовiй бiржi, додаткових емiсiй не було, розмiщення акцiй не вiдбувалось

 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кроу Хорват ЕйСi Україна"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

3383362

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Україна, м. Київ, вул. Спаська, 37

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

3681 09.11.2005

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

405 П 000404 09.02.2017 да 29.10.2020

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України

0742
21.12.2017

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора***

із застереженням

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

нi

Номер та дата договору на проведення аудиту

18/222
09.01.2018

Дата початку та дата закінчення аудиту

10.01.2018
19.01.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

25.04.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

48000

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.


Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2017

1

0

2

2016

1

0

3

2015

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): -

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): -

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Позачерговi збори не проводились

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так

Ні

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства

-

Інше (зазначити)

-

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

-

 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

-

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

0

членів наглядової ради - акціонерів

0

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

нi

 

-

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

0

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

наглядової ради в товариствi не створено

Інші (запишіть)

-

 

-

-

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

-

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): -

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

-

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Так

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Так

Ні

Так

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) НіЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

-

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Так

Так

Ні

Інформація про склад органів управління товариства

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Статут та внутрішні документи

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

-

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Аудитора змiнено, у зв’язку вигiднiшою пропозицiєю для Емiтента

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

-

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

-

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): -

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: -

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: -

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

-

СПРОЩЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Могунцiя-Україна"

за ЄДРПОУ

21667547

Територія

за КОАТУУ

3221284000

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

120

Вид економічної діяльності

за КВЕД

46.39

Середня кількість працівників

31

Одиниця виміру: тис.грн.

Адреса, телефон

вулиця М. Лагунової, буд. 1-б, с. Княжичi, Броварський район, Київська область 2772930

 

1. Баланс
на 01.01.2018 р.

Форма № 1-мc

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Основні засоби:

1010

1068.5

1286.0

- первісна вартість

1011

4029.0

4418.1

- знос

1012

( 2960.5 )

( 3132.1 )

Інші необоротні активи

1090

305.7

183.4

Усього за розділом I

1095

1386.7

1480.3

II. Оборотні активи

Запаси

1100

19556.2

20373.2

Поточна дебіторська заборгованість

1155

757.0

581.1

Гроші та їх еквіваленти:

1165

4365.3

3307.1

Інші оборотні активи

1190

7.7

8.4

Усього за розділом II

1195

39483.6

40191.6

Баланс

1300

40870.3

41671.9

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Капітал

1400

74.8

74.8

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

5112.4

5227.6

Усього за розділом I

1495

6326.4

6441.6

II. Довгострокові зобов"язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

0

374.1

ІІІ. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Поточна кредиторська заборгованість: товари, роботи, послуги

1615

14126.8

20281.2

- розрахунками з бюджетом

1620

1084.4

727.8

- розрахунками зі страхування

1625

51.0

0

- розрахунками з оплати праці*

1630

239.2

0

Інші поточні зобов'язання

1690

19042.5

13847.2

Усього за розділом IІІ

1695

34543.9

34856.2

Баланс

1900

40870.3

41671.9


 

Звіт про фінансові результати
за 12 місяців 2017 р.

Форма № 2-мс

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

81534.0

94469.4

Інші доходи

2160

1455.8

3311.7

Разом доходи (2000 + 2240)

2280

82989.8

97781.1

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(65527.7)

(74932.6)

Інші витрати

2165

( 17052.2 )

( 16593.6 )

Разом витрати (2050 + 2165)

2285

82579.6

91526.2

Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)

2290

410.2

6254.9

Податок на прибуток

2300

( 73.8 )

( 1142.5 )

Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування

2310

0

0

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310)

2350

336.4

5112.4

 

Примітки до балансу

-

Примітки до звіту про фінансові результати

-

Керівник

Трач Кшиштоф

Головний бухгалтер

Духлiй Оксана Миколаївна